ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 15:28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ" Κύριο

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλοννήσου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., Κωδ. ΣΑ Ε1551 (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510030).


Δείτε στο pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ_6Ι78ΩΨ6-8ΒΓ.pdf
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στις παραλίες Μηλιά και Γλυφά του Δήμου Αλοννήσου» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4918/1644/Α3/03.08.2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5021783.Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 112.166,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 96.400,00 €).Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 1.928,00€, και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την οικονομική, τεχνική και επαγγελματική του επάρκεια όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από την υπηρεσία του Δήμου Αλοννήσου (αρμόδια υπάλληλος: Ουρανίτσα Ευμορφία, τηλ.: 24243 50205, φαξ: 24243 50205).
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλοννήσου (http://www.alonissos.gov.gr/).
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης και τυχόν επαναληπτικής της βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Αλόννησος,

15.10.2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστηκε 263 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ"