ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 07 Μαϊος 2014 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2014 ΔΣ "Εγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 60/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 17/04/2014
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛ. 2424065555
FAX. 2424065207
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
 Πρακτικού από τη Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 11/2014 από 17/04/2014.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 17ην Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 1840/11-04-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκαεπτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα πέντε -15- μέλη, ήτοι :
1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος
5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
7.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
8.Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας
9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
10.Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος
11.Θεοδώρου Χαρίκλεια σύμβουλος,
12.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,
13.Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος
14.Καλογιάννης Δημήτριος, σύμβουλος
15.Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος
 Απόντες
1.Μπεσίνης Φίλιππος
2.Δροσάκης Κων/νος
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 1ο:
Εγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Αλοννήσου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Επίσης στην συνεδρίαση παρεβρέθη ο κ. Τιμόθεος Βλαχόπουλος ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι "Μέχρι την 28-02-2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων.Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηέκτρονικής Διακυβέρνησης" Κατ΄εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ ΄αριθμ. 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τεύχος Β) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ
Με το άρθρο 4 της υπ΄αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-
12-2010 τεύχος Β) απόφασης ορίζονται τα εξής "Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της εως την 28-02-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής του δήμου.Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας.Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΨ6-ΥΥΔσυγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήση σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση για την "Απογραφή περιουσίας Δήμου- Ισολογισμός έναρξης 01-01-2011" και να αποφασίση για την έγκριση αυτής.Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες- διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος" Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 7/2011 απόφαση Δημάρχου συνέταξε την από 11-04-2014 έκθεση απογραφής έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011 του δήμου Αλοννήσου προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου. Επίσης με την αριθμ. 132/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η απογραφή έναρξης καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου.
Εχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικα με την έγκριση της απογραφής περιουσίας- ισολογισμού έναρξης 01-01-2011. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψιν του την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, την αριθμ. 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τέυχος Β) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ, την από 11-4-2014 έκθεση απογραφής έναρξης της επιτροπής απογραφής, την αριθμ.132/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο ΔΣ από τον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή και έπειτα από την ενημέρωση που έκανε ο ορκωτός λογιστής κ. Τιμόθεος Βλαχόπουλος
 Αποφασίζει ομόφωνα
1)Την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού 'Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Αλοννήσου όπως αμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2)Την ανάρτηση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό τόπο του δήμου.
3)Την δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε μία εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2014
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναγνώστου Ζαφειρούλα
Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Μαλαματένιος Βάϊος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Βλάικος Παναγιώτης
Αναγνώστου Μιχαήλ
Θεοδώρου Χαρίκλεια
 Καλογιάννης Βασίλειος
 Καλογιάννης Δημήτριος
Απόστολος Καρακατσάνης
ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΨ6-ΥΥΔ


pdfΒΙ07ΩΨ6-ΥΥΔ-signed_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.pdf


Διαβάστηκε 1434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Μαϊος 2014 21:46
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2014 ΔΣ "Εγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου