ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
01 Δεκεμβρίου 2014 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 12 / 2014 από 28/11/2014
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.5987/24/11/2014 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 ΘΕΜΑ: 3
Περί 7ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2014


Παρακαλώ δείτε την παρακάτω συννημένη απόφαση

pdfΑΠΟΦΑΣΗ 156/2014 ΟΕ - ΘΕΜΑ: 3 Περί 7ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2014

22 Ιουλίου 2014 Σε ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» προϋπολογισμού 490.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/1980 και 59/2007 και των Τευχών Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επεξεργάζεται θαλασσινό νερό για την παραγωγή πόσιμου νερού, μέσω μονάδος αφαλάτωσης δυναμικότητας 500κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα, για συνολικό διάστημα 24 μηνών. Η ελάχιστη ποσότητα επεξεργασμένου νερού που ετησίως θα προμηθεύεται ο Δήμος Αλοννήσου από τον Ανάδοχο ανέρχεται σε 122.500κ.μ. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αλοννήσου.

12 Ιουνίου 2014 Σε ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Καθαριότητα Ακτών 2014Ο Δήμος Αλοννήσου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 8.000,00 €. Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα (π.χ. σκάφος) και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλει την Προσφορά του έως και την Πέμπτη, 20 Ιουνίου, στις 15.00.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 5/2014 από 11/06/2014 με θέμα:

logo alonissosgovΕγκριση της περαιτερω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου πρός τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/2001 και την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 328/13-02-2014 τεύχος Β) "Απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους ΟΤΑ Α Βαθμού".

04 Ιουνίου 2014 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 (Ευεργετικές ρυθμίσεις, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους)
 
Σας γνωρίζουμε, ότι με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 39/Α/14-4-2014), δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων, να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Ειδικότερα για όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ρυθμίζονται με το άρθρο 63 παρ.2 Ν.3801/2009 και όσες έχουν βεβαιωθεί από 01-01-2010 έως και την έκδοση του ΦΕΚ, ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν.4257 άρθρο 51 παρ. 1Β, με μεγάλο αριθμό μηνιαίων δόσεων (από 24 έως 100) και με απαλλαγή (πλήρη ή μερική) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 28/05/2014
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ/λου: 2864
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                           
ΤΗΛ. 2424065555                        
FAX. 2424065207                        
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
Προς τους κ.κ.: Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο
                Β) Δημοτικούς Συμβούλους  
 1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο
 2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      
 3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    
 4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή
 5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      
 6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        
 7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος         
 8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          
 9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος         
10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος   
11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος       
12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    
13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          
14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      
15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος         
16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16/2014 Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, 3η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.


                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        


                                              Αναγνώστου Ζαφειρούλα       

08 Μαϊος 2014 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κέντρα δια βίου μάθησηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειαςκαι Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για τις θέσεις: (α)ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και (β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 60/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 17/04/2014
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛ. 2424065555
FAX. 2424065207
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
 Πρακτικού από τη Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 11/2014 από 17/04/2014.

Σελίδα 1 από 2