Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 12:21

'Εγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF 

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2013 ΔΣ "Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου"


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 57/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 27/03/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα έξ -16- μέλη, ήτοι :

 1. Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
 2. Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
 3. Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
 4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος
 5. Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
 6. Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
 7. Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
 8. Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
 9. Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας
 10. Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
 11. Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος
 12. Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,
 13. Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,
 14. Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος
 15. Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος
 16. Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 16/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Αλοννήσου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75Ιε του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) και του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85). Η Οικονιμκή Επιτροπή του δήμου Αλοννήσου με την αριθμ. 27/2013 απόφαση της κατήρτισε σχέδιο κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του κοινωνικού παντοπωλείου, το οποίο ανέγνωσε στο σώμα και κατόπιν κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίση σχετικα. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 και την αριθμ. ΚΥΑ 279/23460/20-02-2013 (ΦΕΚ 414/2013) απόφαση του Yπ.Οικονομικών

Αποφασίζει ομόφωνα

Ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Αλοννήσου ως κάτωθι

ΑΡΘΡΟ 1

Κανονισμός

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλοννήσου στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85) και των σχετικων αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών.Ο Παρών Κανονισμός εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου Αλοννήσου για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο την συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.

2.Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικα και οικονομικά ατόμων και οικογενειών με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων δήμου Αλοννήσου

ΑΡΘΡΟ 3

Εδρα, Κτίρια και χώροι του Δημοτικου Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Εδρα του δημοτικου κοινωνικου παντοπωλειου είναι ο Νέος Οικισμός Αλοννήσου

2.Ο Δήμος Αλοννήσου μεριμνα για την διάθεση κατάλληλων κτιρίων και χώρων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικου Παντοπωλείου, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν την λειτουργία του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια και χώροι ιδιοκτησίας του δήμου κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η μίσθωση από τρίτους κτιρίων ή και χώρων αποθηκών για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.Η σχετική διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων από τους δήμους. Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προμήθειας τους με δαπάνες του δήμου, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.

3.Για την εύρυθμη λειτουργία του το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο δεόν να διαθέτει κατάλληλους χώρους, εξοπλισμό και μέσα που περιλαμβάνουν α)Πρατήριο διανομής τροφίμων β)Πρατήριο διανομής λοιπών ειδών(ατομικής υγιεινής- καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού)

γ)αποθήκη για την συγκέντρωση, φύλαξη και προετειμασία των χορηγουμένων από τα πρατήρια ειδών

ε)Τουαλέτα

4.Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο χώροι, εξοπλισμός και μέσα, μπορεί να στεγάζονται στο ίδιο ή σε διαφορετικα κτίρια, ανάλογα με την διαθεσιμότητα αυτών, την επάρκεια των χώρων και τις εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες.Σε κάθε περίπτωση ο δήμος Αλοννήσου μεριμνα για την αδειοδότηση των χώρων χρήσης και των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον εμπίπτουν στην σχετική για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτούμενων τεχνικων και άλλων προδιαγραφών.

5.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κτίρια και οι επιμέρους χώροι που προορίζονται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΡΘΡΟ 4

Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του δήμου Αλοννήσου

  1. τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
  2. είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
  3. είδη βρεφικής ανάπτυξης
  4. νωπά τρόφιμα εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατητησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις
  5. είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοππλισμού

2.Τα παρεχόμενα είδη του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθεια τους με δαπάνη του δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Υπουργική Απόφαση 11389/1993 ΦΕΚ Β 185).

3.Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν.Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Αλοννήσου (γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικων προγραμμάτων Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων- δυνητικων δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

4.Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από επιχειρηματιές, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων.Ο αριθμός των διακαιούχων ανά εξάμηνο (μονήρη άτομα και οικογένειες)εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα

ΑΡΘΡΟ 5

Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Αλοννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β 1116/03-06-2011) και υλοποιείται με τη βοήθεια χορηγών, δωρητών, εθελοντών καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

2.Το γραφείο εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες ιδίως

 1. την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικων των δυνητικων δικαιούχων
 2. την διερέυνηση της οπρθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικα των δικαιούχων
 3. την εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρησης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων
 4. την έκδοση κάρτας διακαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για τις περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου όπουκριθεί απαραίτητο.
 6. την έκδοση σχετικων βεβαιώσεων πρός τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές)
 7. την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής πρός τους δικαιούχους
 8. τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού και την Ομάδα Εθελοντών και δήμου Αλοννήσου.
 9. την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικα με τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

3.Η λειτουργία του Δημοτικού κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται

 1. από προσωπικό τακτικό ή και έκτακτο διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στον δήμο Αλοννήσου
 2. από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο μητρώο εθελοντών δημου Αλοννήσου.
 3. από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικα για το σκοπό αυτό, μετα από συμμετοχή του δήμου σε εθνικα, περιφερεικά ή ευρωπαϊκά προγράμματια (π.χ πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)
 4. εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη απαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών ειδικοτήτων που υπηρετεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου Αλοννήσου, το οποίο μπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143).

4.Με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, που θα απασχολείται στο δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού.Στο προσωπικό του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου δεόν μα μετέχουν εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικου, ΔΕ Διοικητικου, ΔΕ Οδηγών αυτ/των, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

5.Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως, καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλοννήσου έπειτα από εισήγηση της εμπορικής διαχείρισης.

Αρθρο 6ο

Δικαιούχοι Δημοτικου Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι

α)Ελληνες κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου

β)Ομογενείς κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου

γ)Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον δήμο Αλοννήσου και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προυποθέσεις των επόμενων παραγράφων

2.Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονομένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπιρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της <<απορίας>>, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3.Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

i)υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας
 • Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

ii)δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

18.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

19.Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β΄ή α΄βαθμού.

20.Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

21.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

22.Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται σπίτι.

23.Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση,μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.)

24.Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

25.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

4.Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου,διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

. Απορία:Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

Μέλη οικογένειας Εισόδημα

 • Ένα (1) άτομο 7.200 ευρώ
 • Δύο (2) άτομα 10.700 ευρώ
 • Τρία (3) άτομα 11.520 ευρώ
 • Τέσσερα (4) άτομα 14.400 ευρώ
 • Πέντε (5) άτομα και άνω 17.280 ευρώ

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

 • Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ
 • Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.
 • Ανεργία
 • Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μονήρη άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλέιου.

5.Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ'όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων-δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με απόφαση της τοπυς τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

7.Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Πάντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξη αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.

8.Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δέον να περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη λήψη μέτρων προκειμένου να βοηθηθεί η ωφελούμενη οικογένεια ή άτομο με στόχο την άρση των συνθηκών που δημιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

9.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης τουλαχιστον ανά εξάμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων που τους κατέκτησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς.

Άρθρο 7ο

Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.

2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

β) Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, μη αποκλειόμενων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο Δήμαρχος στη θέση του.

γ)Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ένας εκ των οποίων ορίζεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μετά από υπόδειξη της παράταξης από την οποία προέρχεται.

δ)Ένας Δημοτικός Σύμβουλος από τις υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας (εφόσον υπάρχουν)

ε)Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης Δημοτικ΄'ων Συμβούλων της μειοψηφίας να συμμετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύμβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Η σχετική, με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης , με την ανωτέρω σύνθεση μελών, γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους ιστοτόπους του Προγράμματος <<Διάυγεια>>.

3.Η επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στην έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη στνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπυ συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999. ΦΕΚ Α΄45).

5.Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της,δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους,λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται.Η παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.

6. Με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

Άρθρο 8ο

Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Η κάρτα δικαιούχου τιυ Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληρεί τις προϋποθέσεις τιυ άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστήρα προσωπική και αναγραφεί τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο με μια (1) κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.

3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) εξαμήνου. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνεταιεφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.

4. Εάν ο κάτοχος-δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα του Δήμου, μπορεί να ανλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος και την Επιτροπή Διαχείρισης.

3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και θα παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.

4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου εξαμήνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1)μήνα πρίν από τη λήξη της εξάμηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επανεγκριθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης.

5. Δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
 2. Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
 3. Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.
 4. Δημιουργήσει προβλήματα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώνει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωσηπου αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία α),β),γ),δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται.

Άρθρο 10ο

Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:

α)δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β)τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλοννήσου.

γ)οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.

δ)Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Αλοννήσου.

2.Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

Άρθρο 11ο

Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση

1.Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνατι τα παρακάτω βιβλία:

α)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του Δήμου.

β)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.

2.Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται από κατάλληλο μηχανογραφικό σύστημα.

3.Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α΄171) <<Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων>>, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, δια των ταμειακώντης οργάνων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

Άρθρο 12ο

Ακροτελεύτια Διάταξη

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το πλήρες κείμενο του, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), στην ιστοσελίδα του δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

 • Αγάλλου Νικόλαος
 • Βασιλείου Μελπομένη
 • Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
 • Αναγνώστου Παναγιώτης
 • Μαλαματένιος Βάϊος
 • Καλογιάννης Μιχαήλ
 • Σουτζούκης Βασίλειος
 • Μπεσίνης Φίλιππος
 • Παπαβασιλείου Παναγιώτης
 • Βλάικος Παναγιώτης
 • Αναγνώστου Μιχαήλ
 • Θεοδώρου Χαρίκλεια
 • Καλογιάννης Βασίλειος
 • Δροσάκης Κων/νος
 • Απόστολος Καρακατσάνης
Διαβάστηκε 2107 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 12:22