ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 11:28

Κανονισμός παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων δήμου Αλοννήσου

Άρθρο 1 : Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού.

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των πλατειών,πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση του Δήμου Αλοννήσου. Σκοπός του παρόντοςΚανονισμού είναι:

 

- Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

- Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.

- Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους χώρους.

- Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Άρθρο 2 : Νομικό πλαίσιο.

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α708.06.2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις: Του Β.Δ. 24/9-20/10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», Του Νόμου 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»,

 • Του Ν. 1416/1984,
 • Του Ν. 1828/1989,
 • Του Ν. 1900/1990,
 • Του Ν. 2218/1994,
 • Του Ν. 3254/2004,
 • Του Ν. 1577/1985 « Γενικός Οικοδομικός κανονισμός», Του Ν. 1337/1983, Του Ν. 1512/1985, Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, Του Ν. 2696/1999 «περί ΚΟΚ», άρθρα 34, 47 και 48,
 • Π.Δ. 6/21.08.1998,
 • Ν. 1043/1980,
 • Ν. 1491/1984,
 • Ν. 2300/1995,
 • Ν. 2323/1995,
 • Ν. 2946/2001,
 • Ν. 3377/2005,
 • Ν.4067/2012
 • Της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 Ν. 2831/2000,
 • Της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20.11.2001,
 • Της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ», Της εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ), Ποινικός Κώδικας. Αρ. 292, παρ. 1Άρθρο 3 : Έκταση εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός αφορά:

- Την χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Αλοννήσου.

- Την προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλου σχετικού, λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, περίπτερα , δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον. (για εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων) ισχύει ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου όπως εγκρίθηκε με την αριθμ 288/2011 απόφαση Δ.Σ

Άρθρο 4 : Ορισμοί

Όπου αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό «Κοινόχρηστος χώρος», εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων (Ν. 1080/1980, Α.Κ., κ.λ.π), όπως ισχύουν κάθε φορά. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους, έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/1989, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228). Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών. Εκτός του Δήμου Αλοννήσου, καμία άλλη αρχή, νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Αλοννήσου ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν για εκμετάλλευση. Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου, προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος κανονισμού. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ 1990 σελ. 739). Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση κοινόχρηστου χώρου, κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13, παρ. 15, εδάφιο α', Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του Δήμου, από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή από την Αστυνομική αρχή (άρθρο 13, παρ. 8, εδαφ. γ', Β.Δ. 24/920/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.Δ. 23/2002 ΦΕΚ 19α)Για το υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο ισχύει η αριθμ 58/2013 κανονιστική απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 5 : Αρμοδιότητες

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αρμόδια είναι:

Το τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, από όπου χορηγούνται οι απαραίτητες άδειες.

Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών το οποία χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύμφωνη γνώμη» για την χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης της κυκλοφορίας.

Η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και ζητεί την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας όπου απαιτείται και κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει συναρμοδιότητα.

Η Οικονομική Επιτροπή η οποία κατ αρχήν εξετάζει και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση , συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 6 : Γενικές Αρχές

Τα τμήματα των Κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων.

Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2 μέτρων, δεν χορηγείται καμία άδεια κατάληψης. Κάθε κατάληψη πέραν των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. Η καθαριότητα του Κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος που έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης.

Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λ.π.).

Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργία τους.

Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με λευκή ή κίτρινη γραμμή, σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος.

Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.

Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση όπως και η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων.

Με το Ν. 3377/05 (τροποποίηση του Ν.2323/95) το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει, ύστερα από γνώμη της οικονομικής επιτροπής, συγκεκριμένους χώρους για την άσκηση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την χορήγηση όλων των αδειών, απαιτείται η γνωμάτευση της Ελληνικής Αστυνομίας , (κλείσιμο δρόμου κατάληψη οδοστρώματος) ή της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας (άρθρο 13, παρ. 6, Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80. Η γνωμάτευση της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου, η οποία γνωμάτευση της ΕΛ.ΑΣ ή της Δημοτικής Αστυνομίας είναι δεσμευτική στην χορήγηση της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13, παρ.

6, Β.Δ. 24/9-20/10.1958) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80)

Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/87 ΝοΒ 38 σελ. 739).

Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου μπορεί να ανανεώνεται μια ή περισσότερες φορές, ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, χωρίς να απαιτείται νέα γνωμάτευση της ΕΛ.ΑΣ ή της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 13, παρ. 12, Β.Δ. 24/9-20/10.1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80) και εφόσον δεν έχει μεταβληθεί ο παραχωρούμενος χώρος.

Η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τη Δημοτική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από δημόσια αρχή. Επίσης ανακαλείται η άδεια όταν διαπιστωθεί παράβαση των όρων της κατεχόμενης άδειας, οπότε και επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του τέλους και απομάκρυνση των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με επιβάρυνση του υπαιτίου, με το συνολικό κόστος .

Οι χρήστες των εκδοθεισών αδειών οφείλουν να προστατεύουν την υπάρχουσα φύτευση και διαμόρφωση εν γένει των κοινόχρηστων χώρων και να φροντίζουν για την καθαριότητα αυτών.

Άρθρο 7 : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο 70% της προσόψεως ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς, η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί, η χρήση του χώρου αυτού μπορεί να παραχωρηθεί από τον Δήμο σε παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψη τους (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) .

Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία των καταστημάτων, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των καταστημάτων, παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έπειτα από δημοπρασία. Σε ειδικές περιπτώσεις και για τους υπόλοιπους πεζόδρομους, η άδεια χρήσης

Κοινόχρηστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα δίνεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδια επιτροπής , η οποία θα ενεργεί επιτόπιο έλεγχο και θα εισηγείται για τα τετραγωνικά μέτρα που θα χορηγούνται, με την προϋπόθεση να υπάρχει αρκετός χώρος για την διέλευση των πεζών και μάλιστα όχι μικρότερος του 1,50 μέτρου.

Για τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, η οριοθέτηση των τμημάτων αυτών καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της, έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στο τμήμα Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.

Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται, με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα ή με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση χρησιμοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% (Απόφαση Α.Π. 52716/20-11-01 της Γεν. Δ/νσης Πολεοδομίας, Δ/νση

Ο.Κ.Κ του ΥΠΕΧΩΔΕ), της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου -πλατείας, θα είναι χωρίς διαφημιστικά μηνύματα και θα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό που θα εκπονεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,60 μ καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.

Με τη λήξη των αδειών, εφ' όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

Στους παραχωρούμενους χώρους προκειμένου να επιτευχτεί σκίαση ή άλλου είδους βελτίωση επιτρέπονται κατασκευές σύμφωνα με τον Ν.4067/12 άρθρο 20 και 21για:

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής .

1. Η προσωρινή κατασκευή τοποθετείται σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών όρων της περιοχής και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις. Για τις προσωρινές κατασκευές απαιτείται έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησής τους.

2. Οι κατασκευές αυτές οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας σύμφωνο με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

H θεμελίωσή τους πρέπει να γίνεται:

α. επί ξύλινων πασσάλων,

β. επί μεμονωμένων προκατασκευασμένων πεδίλων σκυροδέματος, επιφάνειας μικρότερης ή ίσης του ενός τετραγωνικού μέτρου,

γ. επί προκατασκευασμένων θεμελιολωρίδων σκυροδέματος, πλάτους μικροτέρου ή ίσου του 0,60 μ. και επί οποιουδήποτε άλλου προκατασκευασμένου στοιχείου, για το οποίο αποδεικνύεται η ευχερής απομάκρυνση και για το οποίο δεν απαιτείται έγχυτο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Με υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται το χρονικό διάστημα αδειοδότησης ανά είδος και επιφάνεια προσωρινής κατασκευής, καθώς και τα στοιχεία που απαραίτητα υποβάλλονται μαζί με την αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα της τοποθέτησης, στον αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 8 : Περίπτερα

Tα περίπτερα που θα χωροθετηθούν και θα τοποθετηθούν σε πεζοδρόμια θα πρέπει να αφήνουν υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μ για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (τοποθέτηση κουβουκλίου, ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών καθώς και για στάντ πώλησης εντύπων κ.λ.π.) ορίζεται συνολικά στα 12,00 τ.μ., το μέγιστο.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσώτερων του άκρου του πεζοδρομίου. Μέγιστο μήκος περιπτέρου είναι 1,70 μ. και μέγιστο πλάτος 1,50 μ.

Τα επιτρεπόμενα είδη προς πώληση από τα περίπτερα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 2 του

Ν. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1043/1980, στο Π.Δ. 412/1973 καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 47 της Υγειονομικής Διάταξης ΑΙΒ-8577/83, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/95236 Υπουργική Απόφαση.

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου:

Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο σταντ πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών (Υγειον. Διάταξη Α1Β/8577/1983ΦΕΚ526/Β724-09- 1983), τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μια πλευρά τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου.

Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αστυνομίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.

Άρθρο 9: Τομές ή εκσκαφές οδοστρώματος.

Η άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3, άρθρ. 47, Ν. 2094/92, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/07 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», για να γίνει τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζόδρομου ή πεζοδρομίου, δημοτικού ή κοινοτικού Δρόμου, για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό πρόσωπο, δίδεται από τη Δημοτική Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερόμενου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Tεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Επίσης η διέλευση οχημάτων από πεζόδρομους για όποια οικοδομική εργασία, θα χορηγείται άδεια από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 10: Υπαίθριοι μικροπωλητές για θρησκευτικές ή επετειακές εορτές

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρ. 2, Ν. 3377/05, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 5, άρθρ. 12, Ν. 3557/07, ο Δήμος μπορεί να χορηγεί άδειες συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι έμποροι, οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών Αγορών και όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, σύμφωνα με το Κ1-1225/25-6-07 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καταβάλλοντας το αναλογούν τέλος Κοινόχρηστων χώρων. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τροχοφόρων και η κατάληψη των πεζοδρομίων δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις 7 ημέρες.

Άρθρο 11 : Εγκαίνια

Θα παραχωρείται χώρος (πεζοδρόμιο - οδόστρωμα) για πραγματοποίηση εγκαινίων μετά από έγκριση της Αστυνομικής Αρχής , με την προϋπόθεση να μην δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο σε διπλανούς ιδιοκτήτες καταστημάτων όσο και στο κυκλοφοριακό. Το ωράριο δεν θα υπερβαίνει την 22.00 ώρα χειμερινή και 23.00 ώρα θερινή όπου ξεκινά η κοινή ησυχία.

Άρθρο 12 : Διαφήμιση και έκθεση προϊόντων

Σε καταστήματα που θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κ.λ.π. σε διάφορους χώρους, θα παραχωρείται χώρος ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για στάθμευση οχήματος για διαφήμιση προϊόντων θα παραχωρείται χώρος οδοστρώματος επαρκής ανάλογα με το μήκος αυτού, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων όσο και στους πεζούς. Η άδεια θα χορηγείται με απόφαση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων.

Άρθρο 13 : Καντίνες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 254/05 ΦΕΚ-307 τ. α' για την λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 5, άρθρ. 1, Ν. 3377/2005, ΦΕΚ 202/19-8-05 τ. α'. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Η άδεια χορηγείται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, στο χώρο της δικαιοδοσίας του.

Άρθρο 14 : Αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε Κοινόχρηστους χώρους μηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ορισμένα είδη τροφίμων ή ποτών, όπως ζαχαρώδη προϊόντα, αναψυκτικά, ποτά, ροφήματα, τοστ, τσιγάρα κ. λ. π. Για τα μηχανήματα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρο 48 της ΑΙΒ 8577/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα (σχετ. το υπ' αριθμ. 69376/27-4-09 έγγραφο του ΥΠΕΣ). Οι άδειες που θα χορηγούνται θα είναι για τοποθέτηση αυτών, εντός των καταστημάτων.

Άρθρο 15 Ατελώς

Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση των κοινωφελών δικτύων τους με χρήση υπογείων ή εναέριων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (ΔΕΥΑ, κ.λ.π.) απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους διέλευσης παροχών χώρων. Μετά την μετατροπή του ΟΤΕ & της ΔΕΗ σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, έπαυσαν να απολαμβάνουν την απαλλαγή τους από την καταβολή του παραπάνω τέλους (ΝΣΚ 268/02).

Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή διακομματικής Επιτροπής, παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων, με την υποχρέωση των φορέων - διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Άρθρο 16 : Κυρώσεις

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

Σε περίπτωση αυθαίρετες χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής και σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος:

- χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης ανά τετραγωνικό μέτρο, για χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους.

- χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, για χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους.

- Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.

- Αν εξακολουθεί η παράβαση, αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζοκαθισμάτων), με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου.

- Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν.1337/83 «περί αυθαίρετων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/2.8.1998 -ΦΕΚ 195Α», τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ' όσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου, άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου, ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Ν.1337/1983.

Άρθρο 17: Αιτήσεις, έκδοση - ανανέωση άδειας

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν αίτηση, με πλήρη στοιχεία, για χορήγηση άδειας, μέχρι 31/03 κατ' έτος, τις εκδοθείσες δε άδειες, πρέπει να τις παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία μέχρι 30/04, με εξαίρεση τα νέα καταστήματα - επιχειρήσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου όπως επίσης και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσεως αυτού.

Κατά το άρθρο 13, Β.Δ. 24/9-20/10.1958 (Ν.Δ 703/70) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, Ν. 1080/1980, προκειμένου περί καταστημάτων, το τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, οφείλεται για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

Κατ' εξαίρεση για χρήση διάρκειας μικρότερης των τριών συνεχών μηνών, το τέλος ορίζεται μηνιαίο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο τέλος, που αντιστοιχεί στη μηνιαία αναγωγή, του ετήσιου τέλους χρήσης. (εδ.3, παρ. 3. αρ. 13, Β.Δ. 24/9-20/10.1958)

Δεν χορηγείται άδεια χρήσης Κοινόχρηστων χώρων σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε μορφής καθυστερούμενες οφειλές προς το Δήμο, δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση ή δεν είναι συνεπείς στη ρύθμιση που έχουν υπαχθεί.

Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής (της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) στο δημοτικό ταμείο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης (έως 30/04) και μάλιστα στην άδεια πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός τριπλότυπου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η είσπραξη του τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση στη καταβολή των καθορισμένων δόσεων, ο Δήμος φροντίζει άμεσα για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής (άρθρο 13, παρ. 3, Β.Δ. 24/920/10.1958).

Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται η προσκόμιση, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών, και του σχετικού σχεδιαγράμματος στο οποίο να αποτυπώνεται ο υπό κατάληψη χώρος, εις τριπλούν, το οποίο θεωρείται από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας χρήσης, για τον ίδιο ακριβώς χώρο, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα σχεδιαγράμματα, τα οποία και στις δύο περιπτώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας χρήσης.

Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσεως, η Αστυνομική Αρχή, εντός 15 ημερών, από τη παραλαβή του σχετικού ερωτήματος, πρέπει να γνωμοδοτήσει εάν υφίσταται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, προκειμένου να χορηγηθεί ή όχι η άδεια.

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι του χρονικού διαστήματος που χορηγούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου χώρου, θεωρείται αυθαίρετη.

Με τη λήξη των αδειών, εφ' όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήση.

Άρθρο 18: Επιτροπή Κοινόχρηστων χώρων

Η Επιτροπή κοινοχρήστων χώρων θα αποτελείται:

1. Από τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο ως πρόεδρο.

2. Τα μέλη Επιτροπής καταστημάτων που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4. Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5. Υπάλληλο Δημοτικής Αστυνομίας.

Έργο της Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί κατά περίπτωση στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Κοινοχρήστων χώρων.

Επίσης η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί και να εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή , σχετικά με θέματα που αφορούν στην πιστή εφαρμογή ή τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 19 : Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να ελευθερώσουν αυτούς.

2. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες ή σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται σε αυτές ή να ελευθερώσουν το χώρο.

3. Ειδικά για τα περίπτερα που η άδειά τους έχει εκδοθεί πριν την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, η επιτροπή θα επανεξετάσει τις άδειες χορηγώντας τη δυνατότητα προσαρμογής εντός πενταμήνου. Με την πάροδο του εξαμήνου οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί πλήρως ειδάλλως θα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο Κανονισμό για αυθαίρετη χρήση.

Άρθρο 20

Αντίγραφο του παρόντος χορηγείται υποχρεωτικά με κάθε έκδοση άδειας.

Άρθρο 21

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία της έκδοσής του και της νόμιμης δημοσίευσής του.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ

Οι χώροι στους οποίους επιτρέπεται η χρήση, για την επιβολή τελών καθορίζονται ως ακολούθως:

- Στις πλατείες και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην κανονιστική απόφαση χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Ειδικότερα για την Πλατεία Χριστού Παλιάς Αλοννήσου προσκομίζονται και τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα, με την ακριβή απεικόνιση των επιφανειών που θα επιτρέπεται η χρήση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης για την πλατεία στη θέση «Παραπόρτ» εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 29/2005 απόφασης του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αριθμ. 16963/2005 όμοια της Γεν. Δ/νσης Περ/ας Μαγνησίας. Στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης του οικισμού της παλιάς Αλοννήσου ουδέποτε και σε κανέναν παραχωρούνται τμήματα για οποιαδήποτε χρήση σύμφωνα με την αριθ. 37/1996 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου, που εγκρίθηκε με την αριθ.5773/1996 απόφαση της Περ/κης Δ/σης Μαγνησίας πλην πολιτιστικών εκδηλώσεων μετά από έγκριση της επιτροπής κοινόχρηστων χώρων. Σε περίπτωση θρησκευτικής γιορτής, δύναται να επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης όλου του πλάτους των πεζοδρομίων και των οδών.

- Τα πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές των οδών, όπου θα εξασφαλίζεται όμως, ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων.

Οι χώροι που θα εκτελούνται οι εκδηλώσεις του άρθρου 17, εδάφιο 2, θα καθορίζονται ανά περίπτωση από την Επιτροπή Κοινοχρήστων χώρων.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του δήμου .Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2013.

Διαβάστηκε 10349 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 12:18
Βρίσκεστε εδώ: Home ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ